LATEST NEWS

 

Cavendish Fluor Partnership Selected as Preferred Bidder in the Magnox and RSRL competition

We are delighted that the Nuclear Decommissioning Authority (NDA) has today announced that that the Cavendish Fluor Partnership, a joint venture between Cavendish Nuclear and Fluor Corporation, has been selected as preferred bidder in the competition to take ownership of Magnox Ltd and Research Sites Restoration Limited (RSRL).

Whilst being selected as preferred bidder is not the end of the competition phase, it is major step in the process.  All parties now enter into a mandatory 10-day standstill period, which will be followed by a five-month transition phase, during which the contract between the NDA and Cavendish Fluor Partnership will be finalised.  The formal award of the contract is planned for 1st September 2014.

The transition period provides time for members of the new executive team to introduce themselves to the existing management and workforce and undertake a handover period from existing management. 

Following successful transition, Cavendish Fluor Partnership will become the new Parent Body Organisation and take ownership of Magnox Ltd and RSRL, the Site Licence Companies for 12 nuclear sites, through share transfer. It is anticipated that this contract will provide savings in excess of £1 billion in the decommissioning programme for the 12 nuclear sites.

The competitive process continues until share transfer on 1st September 2014, and the NDA intends that the non-preferred bid remains in reserve until then.

John Clarke, NDA Chief Executive, said: “The selection of Cavendish Fluor Partnership as the preferred bidder is a significant step in our drive to attract world-class management and innovation to our sites. The Cavendish Fluor Partnership brings a successful track record and extensive nuclear experience that will bring enormous benefits to the decommissioning and clean-up programme.”

Roger Hardy, Cavendish Nuclear’s Managing Director, expressed his delight at the news: “Being selected as preferred bidder is a fantastic achievement.  The Cavendish Fluor Partnership brings together outstanding international decommissioning, operational and site management expertise and we look forward to working with the Magnox and RSRL teams to deliver the sites’ programmes safely and cost effectively.”

Bruce Stanski, president of Fluor’s Government Group, “We are pleased our joint venture with Cavendish Nuclear has been selected as the preferred bidder for this prominent nuclear contract. We look forward to bringing our expertise gained from decades of managing and operating nuclear decommissioning sites.”

 

Dewiswyd Cavendish Fluor Partnership yn Fidiwr a Ffefrir yng nghystadleuaeth Magnox ac RSRL.

Rydym wrth ein bodd bod yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear wedi cyhoeddi heddiw y bydd Cavendish Fluor Partnership, cydfenter rhwng Cavendish Nuclear a Fluor Corporation wedi'i ddethol yn fidiwr a ffefrir yn y gystadleuaeth i berchnogi Magnox Ltd a Research Sites Restoration Limited (RSRL).

Er nad cael eich dethol yn fidiwr a ffefrir yw diwedd cyfnod y gystadleuaeth, mae'n gam mawr yn y broses.  Bydd pob parti yn awr yn cychwyn ar gyfnod llonydd o 10 diwrnod, ac wedyn, bydd cyfnod pontio o bum mis, pan fydd ffurf derfynol y contract rhwng yr Awdurdod a Cavendish Fluor Partnership yn cael ei llunio.  Bwriedir dyfarnu'r contract yn ffurfiol ar y 1af o Fedi 2014.

Mae'r cyfnod pontio'n rhoi amser i aelodau'r tîm gweithredol newydd gyflwyno'u hunain i'r rheolwyr a'r gweithlu presennol ac yn gyfle i drosglwyddo'r gwaith. 

Ar ôl cyfnod pontio llwyddiannus, bydd Cavendish Fluor Partnership yn dod yn Rhiant Gorff Newydd ac yn ysgwyddo perchnogaeth Magnox Ltd ac RSRL, y Cwmnïau Trwyddedu Safleoedd ar gyfer 12 o safleoedd niwclear, drwy drosglwyddo cyfrannau. Rhagwelir y bydd y contract hwn yn arbed dros £1 biliwn yn rhaglen datgomisiynu'r 12 safle niwclear.

Bydd y broses gystadlu'n mynd rhagddi nes bod y cyfrannau'n cael eu trosglwyddo ar y 1af o Fedi 2014, a bwriad yr Awdurdod yw y bydd y bid nas ffefrir yn cael ei gadw wrth gefn tan hynny.

Dywedodd John Clarke, Prif Weithredwr yr Awdurdod: "Mae dethol Cavendish Fluor Partnership yn fidiwr a ffefrir yn gam sylweddol yn ein hymgyrch i ddenu rheolaeth ac arloesi sydd gyda'r gorau yn y byd i'n safleoedd. Mae Partneriaeth Cavendish Fluor yn dod â hanes o lwyddiant a phrofiad helaeth yn y maes niwclear a fydd o fudd enfawr i'r rhaglen datgomisiynu a glanhau."

Roedd Roger Hardy, Cyfarwyddwr Rheoli  Cavendish Nuclear wrth ei fodd o glywed y newyddion: "Mae cael ein dethol yn fidiwr a ffefrir yn gamp enfawr.  Mae Cavendish Fluor Partnership yn dwyn ynghyd arbenigedd rhyngwladol eithriadol yn y maes datgomisiynu, ac o ran gweithredu a rheoli safleoedd ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda thimau Magnox ac RSRL i gwblhau rhaglenni'r safleoedd yn ddiogel ac mewn ffordd gost effeithiol."

Dywedodd Bruce Stanski, llywydd Grŵp Llywodraeth Fluor, "Rydym wrth ein bodd bod ein cydfenter â Cavendish Nuclear wedi'i dewis yn fidiwr a ffefrir ar gyfer y contact niwclear pwysig hwn. Rydym yn edrych ymlaen at gyfrannu'r arbenigedd rydym wedi'i ennill yn ystod degawdau o reoli a gweithredu safleoedd datgomisiynu niwclear eraill."